วัตถุดิบ อาหารทะเล อาหารญี่ปุ่น ยุโรป จีน เกาหลี เนื้อสัตว์ ชีส เบเกอรี่ ผัก ผลไม้​
สอบถามโทร.085-918-7342 ทุกวันเวลา 09.00-16.00 น.
รายการสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า

บริษัทยินดีรับคืนสินค้าที่สั่งทางช่องทางออนไลน์ ตามเงื่อนไขที่ระบุ

เงื่อนไขการคืนสินค้า

ท่านสามารถคืนสินค้าได้ในกรณี ดังต่อไปนี้:

ในกรณีการคืนสินค้าหลังจากได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
สินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการคืนต้องอยู่ในสภาพเดิม และต้องครบถ้วนเหมือนตอนที่ได้รับสินค้าจากการส่งสินค้าของทางบริษัท

มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า

ในกรณีการคืนสินค้าในส่วนของคุณภาพสินค้า

ทางร้านขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาคุณภาพ ให้ทางแผนกควบคุมคุณภาพบริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) เป็นผู้พิจารณาและสรุปผลการคืนสินค้าถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ขั้นตอนการคืนสินค้า

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ เหตุผล และหลักฐานในการคืนสินค้าได้ ตามช่องทางดังต่อไปนี้:

รอการยืนยันและติดต่อกลับจากแผนกบริการลูกค้า  ทางบริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่ไปรับสินค้าคืนจากท่าน ตามที่ได้นัดหมาย หรือตามตกลงร่วมกัน

 

การขอคืนเงิน

บริษัทจะทำการคืนเงินค่าสินค้าที่ส่งคืนให้เต็มจำนวน

กรณีลูกค้าชำระโดยการโอนเงิน

กรณีลูกค้าชำระโดยผ่านบัตรเครดิต

ใช้ระยะเวลา 15 วันทำการ หรือตามเงื่อนไขธนาคารกำหนด นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแสดงเจตนาที่ต้องการคืนสินค้าที่สั่ง หรือวันที่แจ้งให้ลูกค้าสัมพันธ์ทราบ โดยบริษัทจะโอนเงินคืนเข้าบัตรเครดิต หรือชื่อบัญชีลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อและชำระเงินดังกล่าวเท่านั้น

 

หลักฐานและเอกสารที่ต้องใช้ในการขอคืนเงิน

กรณีลูกค้าชำระโดยการโอนเงิน

บริษัทจะทำการโอนเงินคืนเข้าบัญชี โดยท่านต้องนำส่งเอกสารให้ทางบริษัทเพื่อเป็นหลักฐาน ดังต่อไปนี้

กรณีลูกค้าชำระโดยผ่านบัตรเครดิต

บริษัทจะทำการคืนเงินเข้าบัตรเครดิต โดยท่านต้องนำส่งเอกสารให้ทางบริษัทเพื่อเป็นหลักฐาน ดังต่อไปนี้